Nhân lực

NHÂN LỰC

HUMAN RESOURCE

  1. Đội ngũ lãnh đạo : Hội đồng Thành viên Sáng lập, Chủ tịch & Giám đốc là những người có trình độ, năng lực, có bề dày kinh nghiệm trên 20 năm trong Lãnh đạo, Quản lý doanh nghiệp, trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năng động, linh hoạt, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và phù hợp môi trường kinh doanh trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, với yêu cầu đổi mới, phát triển của Kinh tế thị trường.
  2. Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung: Được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp trong chuyên môn; được bồi dưỡng, cập nhật liên tục các kỹ năng quản lý, lãnh đạo; năng động, sáng tạo trong công việc, biết tạo nguồn động lực thúc đẩy nhân viên làm việc Năng suất, Chất lượng và Kỷ luật.
  3. Đội ngũ nhân viên: Được đào tạo nghề chính quy, được huấn luyện kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử; tin cậy, kỷ luật cao trong công việc và tác phong công nghiệp.